Welcome to the special website of the Ministry of Foreign Affairs.


STATEMENT OF THE MONARCHY CHRISTIAN INTERMARIUM

BEGINNING OF THE INTERNATIONAL ACTIVITY - 23.04.2018

1. The Monarchy Christian Intermarium is a state erected on Canon Law. The Monarchy is constitutional, limited and hereditary, with its own Citizens and plays independence resulted from the Monarchy's Sovereign.
2. As a subject of international law of special type without territory our mission is to:
A. cherish the values of God and Christianity and the State of Law,
B. observe law, freedom and justice in the name of God,
C. protect the Christianity from dangers and attacks,
D. keep the state order established to protect innate laws of the God's Child,
E. help, in the Christian spirit, people in need or rejected by societies,
F. build on Christian ground the union of Intermarium States –Intermarium Union M. CH. I..
3. To confirm the erection of the Monarchy Christian Intermarium and recognition of its rights we attach to this Statement (1) a Decree of the Church Senior His Excellency Bishop of the National Catholic Church in Poland Adam Rosiek in the date of 12th of November 2016, and (2) a Decree of the Head of the Mission of the Eglise de France des Gaules in Ukraine, Moldova and Poland His Eminence Archbishop Vikentyi. (3) Memorandum from 7th April 2017 signed with the International Human Right Commission to accentuate that our actions are pure and focused on the human rights protection as well.
4. Our mission is, above all things, is to help others. Awarding honours to our donors is one of the reasons of the Monarchy's origins. As an example of our activities I would like to mention a contract on the charitable help signed in form of an Ordonnance from 24th of September 2017 with His Excellency Prelate Czesław Wala, concerning the Nationwide Deaf-Mute House in Rudnik on San construction aid, Poland.

OŚWIADCZENIE MONARCHII CHRZEŚCIJAŃSKIE MIĘDZYMORZE

OŚWIADCZENIE 1/2018 ROPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ - 23.04.2018

1. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym. Monarchia, której formą rządów jest monarchia konstytucyjna, ograniczona i dziedziczna, posiada Obywateli Monarchii, którzy z własnej woli nimi są, oraz posiada suwerenność pochodzącą od osoby Suwerena Monarchii.
2. Naszą misją jako podmiotu prawa międzynarodowego o specjalnym charakterze, bezterytorialnym jest:
A. Pielęgnować najświętsze wartości jakimi pozostają Bóg, święta religia chrześcijańska i Państwo Prawa.
B. Przestrzegać prawa, wolności i sprawiedliwości w imię Boga Wszechmogącego.
C. Bronić świętego chrześcijaństwa przed wszelkimi niebezpieczeństwami i atakami.
D. Zachowywać porządek państwowy ustanowiony dla ochrony praw przyrodzonych przynależnych Dziecku Bożemu.
E. W duchu chrześcijańskim charytatywnie pomagać bliźniemu w potrzebie lub odrzuconemu przez społeczeństwa.
F. Na chrześcijańskim fundamencie zbudować Unię krajów Międzymorza - Unię Międzymorza M.CH.I.
3. Dokumenty potwierdzające powstanie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze, uznanie praw Monarchii międzynarodowych – dostępne na stronie internetowej, to: (1) Dekret Seniora Kościoła Jego Ekscelencji Biskupa Adama Rośka z dnia 12.11.2016 Katolickiego Kościoła Narodowego w Polce, (2) Dekret głowy misji na Ukrainę, Mołdawię i Polskę, Katolickiego Kościoła Gallów z Francji, Jego Eminencji Arcybiskupa Vikentyi. (3) Memorandum z dnia 07.04.2017, podpisane z International Human Right Commision.
4. Naszą Misją ponad wszystko jest pomagać innym. Możliwość nagradzania honorowo naszych darczyńców to jedna z przyczyn genezy Monarchii. Jako przykład naszej działalności pragnę podać umowę pomocy, zawartą jako Ordonans z dnia 24.09.2017 dotyczącą wsparcia budowy Ogólnopolskiego Domu dla Osób Głuchoniemych w Rudniku nad Sanem, z Jego Ekscelencją Księdzem Infułatem Czesławem Walą.


 

Documents


More information / Więcej informacji.